Verkavelingsvergunningen en verkavelingswijzigingen  

Om een grond te verdelen in twee of meer kavels voor woningbouw heeft u een verkavelingvergunning nodig. Het verkavelingdossier bevat een verkavelingplan met onder meer de vermelding van de breedte, diepte en oppervlakte van de percelen en een voorstel tot de inplanting van de woonhuizen. Verder worden ook stedenbouwkundige voorschriften toegevoegd. Dit dossier wordt meestal samengesteld door een notaris of landmeter. Een verkaveling legt specifieke bouwvoorschriften vast voor alle percelen in de verkaveling.

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor:
 
Aanvraag voor een verkavelingsvergunning
U dient de aanvraag voor een verkavelingsvergunning in bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Het aanvraagdossier in viervoud bevat onder andere een aanvraag tot verkaveling, een situatieplan, een plan van de bestaande toestand, het verkavelingsplan, de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften, minstens 6 kleurenfoto’s en het eigendomsattest.
 
Een verkavelingsvergunning wordt pas verleend als ter hoogte van de te verkavelen percelen alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Daarom wordt door de dienst ruimtelijke ordening eerst aan de nutsbedrijven advies gevraagd. Als zou blijken dat een uitbreiding van de nutsvoorzieningen noodzakelijk is zijn de kosten voor de uitbreiding of aanleg van de nutsleidingen ten laste van de verkavelaar. Deze kosten moeten betaald worden vooraleer de verkavelingsvergunning kan afgeleverd worden.
 
Een aanvraag voor een verkavelingsvergunning wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen en de aanvrager moet een bekendmaking tot verkavelingsaanvraag uithangen op de betrokken percelen. Tijdens deze periode van dertig dagen kunnen bezwaren worden ingediend. Na het afsluiten van het openbaar onderzoek wordt het dossier, samen met het advies aan het college van burgemeester en schepenen, voor advies overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar te Antwerpen. Het advies van de stedenbouwdienst is bindend. Het schepencollege vergunt of weigert de verkavelingsaanvraag conform dit advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
 
De kavels kunnen pas als bouwgrond te koop aangeboden worden nadat, op voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, een verkavelingsakte is opgemaakt, waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd.
 
Afwijking van een verkavelingsvergunning
De wijze van bebouwing, de materiaalkeuze, … worden vastgelegd in de verkavelingsvoorschriften.
Voor sommige gevallen kan een afwijking aangevraagd worden van deze voorschriften. Dit is onder meer mogelijk voor de wijziging met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en inplanting van de constructies (zoals bijv. de bouwhoogte), de dakvorm en de materiaalkeuze.
De afwijking van de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd samen met de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De afwijking geldt enkel voor het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft.
 
Wijziging van de verkavelingsvergunning
Een vergunde verkaveling kan gewijzigd worden. De eigenaar van een kavel, gelegen in een vergunde verkaveling, kan voor het perceel een wijziging aanvragen van de verkavelingsvergunning en de daarin opgenomen voorschriften.
Wanneer u een verkavelingswijziging wil aanvragen, moet u de overige eigenaars van een perceel in de vergunde verkaveling hiervan in kennis stellen. Dit kan op twee manieren: 
  • door mede-ondertekening van de verkavelingsaanvraag;
  • door toevoeging van een bewijs van aangetekende zending naar alle mede-eigenaars.
De aanvraag voor de wijziging van verkavelingsvergunning wordt voor advies overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar te Antwerpen. Op basis van dit advies dient de aanvraag vergund of geweigerd worden door het college van burgemeester en schepenen.

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40