Stedenbouwkundige vergunningen 

Attesten en vergunningen

Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen, verbouwen en slopen van elke constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit geldt ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het vellen van bomen, wijzigen van reliëf, plaatsen van afsluitingen of uithangborden, het aanleggen van een tennisveld of zwembad, aanleg verhardingen en eveneens voor het wijzigen van de functie van een pand.
 
Stedenbouwkundige vergunning: vrijstelling, melding of vergunning
Voor veel bouw- en verbouwingswerken is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Voor bepaalde werken die vroeger vergunningsplichtig waren, werd deze stedenbouwkundige vergunningsplicht sinds 1 december 2010 vervangen door een meldingsplicht. Daarnaast is een beperkt aantal ingrepen vrijgesteld van de vergunnings- en meldingsplicht.
 
Meldingsplicht 
Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vanaf 1 december 2010 vervangen door een meldingsplicht. Enkele voorbeelden: 
 • Het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij 
 • Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken 
 • Stedenbouwkundig attest
 • Wil je zekerheid over de bouwmogelijkheden van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag indient, dan kan je eerst een stedenbouwkundig attest aanvragen.
  Dit stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt. Het attest is 2 jaar geldig. Tenzij binnen die 2 jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen. 
  Voor meer informatie over de meerwaarde en het afleveren van een stedenbouwkundig attest kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.
  Hier vind je meer informatie over het stedenbouwkundig attest en kan je een aanvraagformulier downloaden. 
 • Oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel 
 • Zorgwonen
Melden is enkel mogelijk als je project aan een aantal voorwaarden voldoet. Je dient dus steeds informatie in te winnen bij je gemeentebestuur. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat. 
De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan je met de werken beginnen.
 
Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek.
 
Vrijstellingen 
Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt. 
 
Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen ...). Het blijft dus aangeraden je op voorhand goed te informeren. 
Voor verdere informatie rond het al dan niet aan een vergunning onderhevig zijn van werken kan je best de website ruimtelijkeordening.be raadplegen. Via een interactief keuzemenu kan je nagaan onder welke categorie jouw werkzaamheden vallen.
 
Vergunning aanvragen
Als je een stedenbouwkundige vergunning dient aan te vragen kan je via de website ruimtelijkeordening.be je aanvraagdossier samenstellen. 
 
Het aanvraagdossier kan je op de gemeente afgeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend opsturen.
 
Downloads
Verkavelingsvergunning
Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond heb je een verkavelingsvergunning nodig. Een verkavelingsdossier bevat onder andere een aanvraagformulier, een verkavelingsplan, een compensatie bij ontbossing en een voorstel van stedenbouwkundige voorschriften. 
 
Op de website ruimtelijkeordening.be vind je alle informatie met betrekking tot:
 • het aanvragen van een nieuwe verkaveling 
 • het aanvragen van een wijziging van een vergunde verkaveling 
 • de vervalregeling voor verkavelingen 

Varia

 • Welke formulieren moet u gebruiken om uw aanvraag in te dienen?
 • Help, uw gebouw is zonevreemd. Wat nu?
 • Informatie over verkavelen
 

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40