Planologische attesten  

Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet kan behouden blijven op de plaats waar het gevestigd is. Hierbij worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf op korte en op lange termijn meegedeeld. De ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten worden hierbij gelijktijdig tegen elkaar afgewogen en er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.

Een planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken.
 
Een planologisch attest wordt door de bevoegde overheid afgegeven met expliciete vermelding van een opmaak of wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
 
Voorwaarden 
Het bedrijf voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 
  • het betreft milieuvergunningsplichtige en milieumeldingsplichtige bedrijven (m.b.t. bedrijfsactiviteiten);
  • of het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;
  • het betreft een stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergund, niet verkrot en bestaand bedrijf (gebouwen, constructies, verhardingen en functie).

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40