Volgens het natuurdecreet is het nodig in bepaalde gebieden een natuurvergunning aan te vragen voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen en de vegetatie ervan. Het is een van de instrumenten waarmee de overheid specifieke vegetaties en kleine landschapselementen beschermen.

Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:
- houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
- sloten, polen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
- bermen, hollewegen, graften, dijken
- bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:
- vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
- graslanden
- loofbossen; houtachtige beplantingen
 

WELKE WERKEN ZIJN VERGUNNINGSPLICHTIG?

Wijzigen van vegetatie:

 • het afbranden van vegetatie
 • het vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met mechanische of chemische middelen
 • het aanplanten of rooien van bosjes op plaatsen met vegetatie
 • het wijzigen van reliëf
 • het nivelleren van micro-reliëf
 • het wijzigen van de watrehuishouding
 • het wijzigen van overstromingsregime van een vegetatie
 • het wijzigen van historisch permanent grasland (insommige gevallen verboden)

Wijzigen van kleine landschapselementen of vegetatie ervan:

 • het rooien of verwijderen en het beschadigen van:
  - houtachtige beplantingen op taluds van holle wegen of op bermen
  - houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds
  - heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden
 • het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische middelen van de vegetatie, horende bij kleine landschapselementen, of van perceelsrandbegroeiingen en sloten

Het uitgraven, verbreden, rechttrekken of dichten van:

 • stilstaande wateren
 • poelen
 • waterlopen


UITZONDERINGEN:

 • De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, art. 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • De natuurvergunning is ook niet verplicht als je over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
 • De vergunning is niet nodig als de werken kaderen binnen een goedgekeurd beheersplan of als het om normale onderhoudswerken gaat.

Een natuurvergunningsaanvraag dien je in bij de milieudienst. Het College van Burgemeester en Schepen staat de vergunning toe of weigert ze.

Meer info en aanvraagformulier

 

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44