Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 

Waarom een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan?
 
Herselt is een landelijke gemeente met veel bossen, groen en weiden. Het is een aangename gemeente om in te wonen, te werken of uw vrije tijd door te brengen. Het gemeentebestuur wil dat dit ook in de toekomst zo blijft. Daarom ontwikkelt het gemeentebestuur een ruimtelijk structuurplan voor Herselt.
 
Wat is een ruimtelijk structuurplan?
 
Een ruimtelijk structuurplan is een plan waarin beschreven staat hoe wij in de toekomst met onze ruimte willen omgaan. In dit plan maken we afspraken over hoe we de ruimte indelen, waar alle activiteiten of voorzieningen kunnen plaatsvinden en hoe ze met elkaar in verband staan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een toekomstvisie voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente.
 
Het structuurplan geeft een antwoord op uiteenlopende en ingewikkelde, maar cruciale vragen: Hoeveel woningen moeten er over 5 jaar zijn? Op welke locaties mogen die worden gebouwd? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven en welke plaatsen zijn hiervoor het meest geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Waar gaan we dit doen?
 
Het structuurplan doet echter geen uitspraak over concrete percelen, evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Een ruimtelijk structuurplan bekijkt de problemen ruimer dan het individuele belang.
 
Stand van zaken
 
Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd van 24 oktober 2011 tot en met 21 januari 2012 aan een openbaar onderzoek onderworpen. Bij aanvang van het openbaar onderzoek werd het ontwerp GRS integraal op de gemeentelijke website geplaatst en werd een informatiefolder verspreid onder de inwoners. Tijdens het openbaar onderzoek werden 4 open informatievergaderingen gehouden waarin het ontwerp GRS werd toegelicht aan de bevolking en vragen werden beantwoord.
 
De adviezen, bezwaren en opmerkingen naar aanleiding van dit openbaar onderzoek werden door de Gecoro gebundeld en gecoördineerd. Ze werden door de Gecoro overlopen en grondig besproken.  In zitting van 15 mei 2012 werd door de Gecoro, op basis van dit overleg een advies aan de gemeenteraad geformuleerd.
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2012 het GRS definitief vastgesteld met de wijzigingen (t.o.v. het ontwerp GRS dat voorlopig werd vastgesteld) op basis van de uitgebrachte bezwaren, opmerkingen of adviezen.
 
Het definitief vastgestelde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd binnen 30 dagen aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan de Vlaamse Regering betekend. De Provincie heeft het GRS op 13 september 2012 goedgekeurd. De goedkeuring werd op 28 september 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 
Hier vindt u alle documenten / kaarten terug ivm het GRS.

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40