Bestemmingsplannen 

Gewestplan  en andere bestemmingsplannen

 
Het meest gekende bestemmingsplan is het gewestplan waarin sinds einde jaren '70 voor heel Vlaanderen de bodembestemmingen zijn vastgelegd. Het gewestplan Herentals-Mol, op 28 juli 1978 goedgekeurd, is van toepassing voor het grondgebied van Herselt. Het gewestplan geeft aan waar u kan bouwen, welke zones bestemd zijn voor landbouw, bedrijvigheid, natuur, bos ... . Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde bestemming, waaraan ook voorschriften gekoppeld zijn. Op een aantal plaatsen werd het gewestplan vervangen door zogenaamde bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), die meestal gedetailleerder zijn dan het gewestplan. 
 
Sinds Vlaanderen, de provincies en ook de gemeenten over een ruimtelijk structuurplan beschikken worden ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' opgemaakt. Binnen de grenzen van een RUP vervangt dit RUP het gewestplan. Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd.
 
Als u het gewestplan raadpleegt dient u dus steeds na te gaan of op de locatie waar u informatie over wil zoeken geen BPA of RUP van kracht is dat het gewestplan opheft op deze locatie. Deze informatie vindt u op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. 
 
Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? 
 
Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.
Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.
 
Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. Meer over de goedkeuringsprocedure voor een RUP leest u hier.

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40