Premies en tegemoetkomingen 

Voor veel ingrepen die de duurzaamheid van uw woning ten goede komen kan u beroep doen op premies en tegemoetkomingen. Voor meer informatie met betrekking tot de premies die de gemeente Herselt toekent kan u op deze site terecht bij de milieudienst van de gemeente.
 
Op welke premies heb ik recht? 
Deze website wil u informeren over de premies en steunmaatregelen waarop u aanspraak kan maken bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning. De premiezoeker bundelt een zeer brede waaier aan premies en beschikbare belastingvoordelen. Van de bekende premies voor energiebesparende maatregelen over renovatiepremies en premies voor de aanpassing van een woning aan oudere bewoners tot premies voor de aanleg van een groendak ... .
Via deze website kan u lijsten van beschikbare premies aan uzelf laten mailen zodat u rustig de voorwaarden kan nalezen, het aanvraagformulier kan invullen of de aannemer kan laten weten welke attesten hij u moet bezorgen. De premiezoeker kan bovendien op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant zijn voor u. Voor veel premies is het nu ook mogelijk om onmiddellijk een aanvraag in te dienen. Het vergt slechts 3 eenvoudige stappen om een premie aan te vragen. Tijdens de 1ste stap gaat de premiezoeker na welke premies er voorhanden zijn in uw gemeente. In stap 2 wordt dan nagegaan op welke van deze premies u aanspraak kan maken, waarna in stap 3 de eigenlijke aanvraag van de premie gebeurt.
De rechtenverkenner geeft een online overzicht van uw sociale rechten:
- Premies en andere voordelen op het vlak van onder meer wonen, welzijn, energie ...
- Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden ...
- Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.
 
Woongerelateerde premies op 5 niveaus
De op deze website opgenomen premies hebben betrekking op het beleidsdomein wonen en ruimtelijke ordening (bouwen, verbouwen, huren, kopen, duurzaamheid/energie …).
De opgenomen premies zijn gegroepeerd per uitkerende instantie. Hierbij wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de verschillende beschikbare premies.
 
Betaalbaar wonen via goedkope leningen
Naast de hierboven beschreven premies kan u ook beroep doen op een aantal goedkope leningen die betaalbaar wonen mogelijk maken.
Voor meer informatie over onderstaande leningen (toekenningvoorwaarden, aanvraagprocedure ...) kan u terecht op deze pagina.
- Sociale lening voor nieuwbouw, aankoop en/of renovatie van een woning
- Mama-papa lening voor een renovatieovereenkomst
- Groene lening
- Goedkope lening voor energiebesparende maatregelen (energieK, goedkope energielening Kempen)
 
Gebonden aan voorwaarden
Om recht te hebben op een premie of lening moet u meestal aan enkele voorwaarden voldoen. Die voorwaarden hebben te maken met het belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken … . Aan elke premie zijn andere voorwaarden verbonden. Ook de hoogte van het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van een aantal factoren.
Zo is er bijvoorbeeld een belangrijk onderscheid tussen premies die beschikbaar zijn voor bestaande woningen (renovatie) en premies voor nieuwbouwwoningen. Voorwaarden rond de toekenning en de aanvraag zijn ook afhankelijk van de persoon van de aanvrager: eigenaar, eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder, huurder, beschermde afnemer, school, vereniging, instelling … .

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40