De Gecoro 

Elke gemeente moet een adviesraad voor ruimtelijke ordening oprichten, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) genoemd. De Gecoro adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de Gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies.
De Gecoro kan op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad of uit eigen beweging adviezen geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die verband houden hebben met de ruimtelijke ordening.

Samenstelling van de Gecoro (2013)

De voorzitter:                  Verbruggen Francky

De secretaris:                 Stedenbouwkundig ambtenaar

De deskundigen:                                Effectief lid                                                Plaatsvervangend lid

         Salaets Liesbeth                                        Dauwen Herman

                                                         Van der Veken Karolien                             Beylmakers Guy

                                                         Aerts Hanne                                              De Wit Geert

De maatschappelijke geledingen:

                                                               Effectief lid                                              Plaatsvervangend lid

Milieu- en/of natuurvereniging:                    Staf Aerts                                                Cuypers Ann

Vereniging van werkgevers (Voka):             Verreydt Marc                                          Sels Fons

Vereniging van handelaars (Unizo):            Schellens Alfons                                       Vermetten Dana

Vereniging van werknemers:                      Van Dingenen Hans                                  Maes Rita

Vereniging van landbouwers:                      Verbruggen An                                          Aerts Dries

Vereniging van weekendverblijven:              Lambrechts Lode                                       Luyts François


De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor zes jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie. De nieuwe commissie treedt eerst aan nadat de deputatie de benoeming van de leden ervan heeft goedgekeurd. De oude commissie blijft zolang aan.

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40