AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING Kasteelpark de Merode

AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING – Kasteelpark de Merode

Op 1 februari 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kasteelpark de Merode’ goedgekeurd.

De Vlaamse Regering zal een eerste beslissing over het plan nemen na een raadpleging van de bevolking over het planvoornemen. De raadpleging loopt van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019. De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreactie over startnota en procesnota te geven. Iedereen kan deelnemen. Start- en procesnota voor het plan liggen tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van Herselt en Westerlo;
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

U kunt het plan ook downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be.

Op donderdag 4 april 2019 vindt er een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van twee informatiewandelingen door het plangebied. U kan deelnemen om 17u30 of om 19u. De wandelingen vertrekken aan de parochiezaal Bergom, Hoge Dreef 1 in Herstelt. Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Aartselaar, Antwerpen en Kontich of verstuur de brief aangetekend naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Publieke inspraak over het plan MER Programmatische Aanpak Stikstof

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma
Programmatische Aanpak Stikstof
De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als
algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door
een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale
Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in
kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage
opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16
oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten
worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien
kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.
U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.
be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving
en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw
gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer
‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000
BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar
www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.
www.omgevingvlaanderen.be

bekendmaking openbaar onderzoek 2019/08441 omv_2019039173

Gemeentelijk dossiernr.: 2019/08441
Omgevingsloket nr. : OMV_2019039173
Aanvrager: de heer Koen Sybens
Onderwerp: verbouwen van een vrijstaande woning - zonevreemd
Ligging: Boomgaardstraat 20 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 3) sectie H 629 E en (afd. 3) sectie H 629 D
Termijn openbaar onderzoek: 12/04/2019 - 11/05/2019

U kan het dossier tot 11/05/2019 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2019039173) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 11 mei 2019 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2019039173.
 

Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027  

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019  tot en met 18 juni 2019. Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s moet de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken steden en gemeenten.

De nota is intussen te raadplegen via de CIW-website voor openbare onderzoeken www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

We vragen u om ervoor te zorgen dat de kennisgeving ook in uw stad/gemeente kan ingezien worden en om de terinzagelegging aan te kondigen via aanplakking en via bericht op de gemeentelijke website en/of in het gemeentelijk infoblad. U kunt daarvoor gebruik maken van de tekst uit bijgevoegde krantenadvertentie.

De dienst Mer zal zorgen voor een aankondiging in de krant De Standaard op 19/04/2019.

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen:

  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  • via de stad/gemeente.

De dienst Mer vraagt om op het einde van de terinzagelegging de opmerkingen die rechtstreeks aan uw stad/gemeente bezorgd werden, aan de dienst over te maken (bij voorkeur digitaal of gescand):

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u terecht op www.mervlaanderen.be of op het gratis nummer 1700.

 

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40