AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING Kasteelpark de Merode

AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING – Kasteelpark de Merode

Op 1 februari 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kasteelpark de Merode’ goedgekeurd.

De Vlaamse Regering zal een eerste beslissing over het plan nemen na een raadpleging van de bevolking over het planvoornemen. De raadpleging loopt van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019. De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreactie over startnota en procesnota te geven. Iedereen kan deelnemen. Start- en procesnota voor het plan liggen tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van Herselt en Westerlo;
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

U kunt het plan ook downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be.

Op donderdag 4 april 2019 vindt er een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van twee informatiewandelingen door het plangebied. U kan deelnemen om 17u30 of om 19u. De wandelingen vertrekken aan de parochiezaal Bergom, Hoge Dreef 1 in Herstelt. Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Aartselaar, Antwerpen en Kontich of verstuur de brief aangetekend naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Publieke inspraak over het plan MER Programmatische Aanpak Stikstof

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma
Programmatische Aanpak Stikstof
De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als
algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door
een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale
Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in
kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage
opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16
oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten
worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien
kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.
U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.
be of inkijken op uw gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving
en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw
gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer
‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000
BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar
www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.
www.omgevingvlaanderen.be