Het managementteam 

Het gemeentebestuur en OCMW van Herselt streven naar een steeds nauwere samenwerking en trachten waar mogelijk de werking op elkaar af te stemmen met het oog op een zo efficiënte en effectief mogelijke dienstverlening.

Het managementteam (MAT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW en vergadert steeds gezamenlijk. Het team staat decretaal onder leiding van de secretaris.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten en diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en ook de interne communicatie.

Het MAT adviseert bijvoorbeeld over belangrijke domeinoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid  en organisatieontwikkeling.

Volgende personen maken deel uit van het managementteam:

De algemeen directeur 

De algemeen directeur noteert (“notuleert”) nauwgezet alle besluiten van het college, vast bureau en van de gemeenteraad en OCMW-raad. Zij is dus altijd aanwezig op alle zittingen van deze gemeentelijke en OCMW- organen. In feite kan zij ook worden beschouwd als de notaris van het lokale bestuur: de notulen van college en raad zijn immers authentieke akten.

De algemeen directeur is het hoofd van het personeel: zij leidt de administratie en adviseert de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, vast bureau en de burgemeester en voorzitter op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

Zij staat in voor de interne controle op de werking van de diensten en functioneert als zodanig ook als tussenpersoon bij klachten omtrent de dagelijkse werking van de diensten. De algemeen directeur beslist autonoom omtrent vragen van burgers en organisaties met betrekking tot inzage van bestuursdocumenten op basis van de regelgeving ‘openbaarheid van bestuur’. Goedgekeurde notulen van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn kunnen overigens steeds worden ingezien bij het gemeentesecretariaat en worden op de website gepubliceerd.

De financieel directeur 

De financieel directeur staat in voor de financiële organisatie van het lokaal bestuur. Hij werkt het voorontwerp uit van de beleidsdocumenten en zorgt daarbij meer specifiek voor de financiële vertaling van de beleidskeuzes en -beslissingen. Hij adviseert college en gemeenteraad over de financiële impact van beslissingen. Naast zijn taken inzake beleidsplanning waakt de financieel directeur over de tijdigheid, volledigheid en correctheid van de binnenkomende en uitgaande kasstromen. Hij organiseert de boekhouding, beheert de financiële rekeningen in naam en opdracht van de gemeente en verzorgt verslaggeving naar de verschillende politieke en ambtelijke organen. In het kader van de beleidsevaluatie maakt de financieel directeur jaarlijks de rekening op en werkt actief mee aan de aanpassingen en bijsturingen van de beleidsdocumenten.

De financieel directeur geeft leiding aan de financiële dienst. 

De bestuurssecretaris jurist 

De bestuurssecretaris bewaakt het juridisch – administratieve luik voor de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf, zowel op het adviserende als sensibiliserende vlak.  Ze is de spil voor het evalueren van de juridische implicaties van alle transacties en projecten die worden uitgevoerd binnen het AGB, OCMW en de gemeente en volgt de wetgeving en relevante ontwikkelingen nauw op.  Ze volgt onder andere juridische geschillen op, procedures zowel privaatrechtelijk als administratief, adviseert in beheers- en andere overeenkomsten, geschillen inzake gemeentebelasting, nazicht van reglementen. Ze is waarnemend gemeentesecretaris en neemt als zodanig verantwoordelijkheid op bij verhindering van de titularis met betrekking tot materies behorend tot de bevoegdheid van de burgemeester, het college, de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad.

De stafmedewerker welzijn 

Zij geeft leiding aan een multidisciplinair team van maatschappelijk assistenten om een zo optimaal mogelijke maatschappelijke dienstverlening aan de bevolking te realiseren. Ze coördineert het lokaal sociaal beleid en streeft gelijkvormigheid en rechtvaardigheid in de dossierbehandeling na. Ze zorgt voor de voorbereidingen en opvolging van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, en ondersteunt de medewerkers door advies, informatie, coaching, supervisie, begeleiding …  Samen met de secretaris zorgt ze voor de coördinatie van het sociaal huis, en ze is bovendien waarnemend OCMW-secretaris en neemt als zodanig verantwoordelijkheid op bij verhindering van de titularis met betrekking tot materies behorend tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst of de OCMW-voorzitter.

Het diensthoofd grondgebiedzaken 

Het diensthoofd grondgebiedzaken organiseert en leidt de verschillende grondgebonden diensten (omgeving, openbare werken, uitvoeringsdiensten). Hij zorgt voor een goede coördinatie en samenwerking tussen deze diensten, een overkoepelende en resultaatgerichte aansturing en stroomlijnen van de dienstverlening. Hij coördineert en plant grotere en dienstoverschrijdende projecten en heeft een belangrijke beleidsvoorbereidende en beleidsadviserende rol.

Als lid van het managementteam is hij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de coördinatie en het sturen van de werking van het lokale bestuur.

Het diensthoofd Vrije tijd/ gemeenschapszaken 

Zij organiseert en leidt de verschillende vrije tijdsdiensten (cultuur, jeugd, sport, onderwijs, bibliotheek). Ze is tevens secretaris van de organen van het AGB,  en geeft leiding aan het personeel van het AGB. Zij zorgt voor een goede coördinatie en samenwerking tussen deze diensten en het AGB, een overkoepelende en resultaatgerichte aansturing en stroomlijnen van de dienstverlening. Zij coördineert en plant grotere en dienstoverschrijdende evenementen en heeft een belangrijke beleidsvoorbereidende en beleidsadviserende rol.

Als lid van het managementteam is zij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de coördinatie en het sturen van de werking van het lokale bestuur.

ontvanger@herselt.be

Bart Verelst
(Financieel beheerder)

T 014/53 90 18
F 014/53 90 19

 secretaris@herselt.be

Tina Vervloessem
Gemeentesecretaris

T 014/53 90 12