De gemeenteraad 

De gemeenteraad is in feite het parlement van de gemeente: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste (kader-)beslissingen in een gemeente. De gemeenteraad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van gemeenteraadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het belangrijkste beleidsdocument in de schoot van het bestuur is het budget (de begroting): het is dus evident dat dit beleidsdocument gestemd wordt door de raad. In feite vinden we in het budget een raming van alle geplande uitgaven en inkomsten met betrekking tot het begrotingsjaar. Sinds de invoering van het gemeentedecreet (nu vervangen door het decreet lokaal bestuur) spreken we overigens niet langer over de begroting doch over het budget van de gemeente: dit budget omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota geeft een beeld van het beleid dat de gemeente gedurende het begrotingsjaar zal voeren. De financiële nota is eigenlijk de vroegere begroting als zodanig: dit document bevat een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Overeenkomstig de begroting (nu dus budget genoemd) worden ook de gemeentebelastingen vastgesteld door de gemeenteraad. Hoe het budget werd uitgevoerd vindt men terug in de gemeenterekening en alle documenten die deze rekening vergezellen: het betreft hier een verantwoordelijkheid van de financieel directeur. Het is ook de gemeenteraad die deze belangrijke documenten dient goed te keuren.

De gemeenteraad van Herselt vergadert in principe iedere laatste maandag van de maand om 20.30 uur. Deze raadsvergaderingen gaan door in de raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Kerkstraat 1. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in besloten zitting behandeld. De besluiten van de gemeenteraad zijn voor iedere burger toegankelijk: zij kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website (zie hieronder) zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van een raadszitting betreft.

Data gemeenteraad 2019 

De raad wordt in 2019 telkens gehouden op een maandag om 19.30 uur op de volgende data: 28-01, 25-02, 25-03, 23-04, 27-05, 24-06, 30-09, 21-10, 25-11 en 16-12. Indien nodig wordt er een extra zitting gehouden op 2-09.