Zaterdag 30 maart: interactieve voorstelling rond vriendschap  

Wij zijn twee vrienden is een interactieve voorstelling rond het thema VRIENDSCHAP

voor jongens en meisjes uit het tweede leerjaar.

op zaterdag 30 maart van 14u00 -15u00 in de bib van Herselt! Gratis toegang!

Graag inschrijven tot en met 27 maart via bibliotheek@herselt.be of telefonisch 014/53 90 80

Maandag 1 april: lezing Manu Keirse 'Omgaan met verlies en verdriet' 

Vroeg of laat verlies je iemand die je dierbaar is. Manu Keirse weet dat verlies verwerken tijd vraagt en vertelt daarover. Vroeg of laat krijg je te maken met het verlies van een persoon die je dierbaar is. Een grootouder, een ouder, je partner, een broer of zus, een (ongeboren) kind, neefje of nichtje, een vriend, een klasgenoot…

De relatie en de omstandigheden van het verlies maken het verdriet anders. Het gemis draag je je hele leven mee. Het vraagt (h)erkenning van het verdriet om verder te gaan. Manu Keirse raakt ons met concrete verhalen die herkenbaar zijn en helend. Zijn verhaal maakt duidelijk dat verlies verwerken tijd vraagt.

Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. Zijn boeken werden in vele talen vertaald.

Praktische info:

Waar: De Mixx – Zaal Hessel, Asbroek 1C

Wanneer: Maandag 1 april van 19.30 u. tot 21.30 u.

Inkom: 5 euro (één consumptie inbegrepen)

Inschrijven: http://reserveren.demixx.be of 014/53 90 58

Organisatie: Bibliotheek Herselt i.s.m. VormingPlus Kempen

Meer info: bibliotheek@herselt.be

 

 

 

Veilige oversteekplaatsen en nieuwe bushaltes – VTC de Mixx 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start na de paasvakantie met de aanleg van veilige oversteekplaatsen en nieuwe bushaltes op de Herentalsesteenweg (N152) t.h.v. kruispunt Limberg/ Denstraat en t.h.v. het kruispunt met VTC de Mixx.

Hierdoor wordt de verkeerveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers, verhoogd. Dankzij de haltehavens voor de bussen zal ook de doorstroming verbeteren.

De werken zullen ongeveer een maand duren. Gedurende deze periode wordt de Herentalsesteenweg, t.h.v. de werfzone, volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien.

Voor meer info kan u terecht op onderstaande link of bij de dienst Openbare Werken:

http://wegenenverkeer.be/werken/veilige-oversteekplaatsen-en-nieuwe-bushaltes-herentalsesteenweg

Je huurovereenkomst laten registreren? Niets dan voordelen! 

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst  te laten registreren. De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, d.i. het vroegere registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning of het appartement gelegen is.

Gratis registratie
De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Hij moet dat doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Kosten voor een laattijdige registratie zijn altijd ten laste van de verhuurder.

Gevolgen niet-registratie
Bij huurovereenkomsten van lange termijn (9 jaar), kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, zolang de huurovereenkomst na de termijn van 2 maanden niet is geregistreerd. De opzegging zal dan ingaan op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

 Waar registreren?
Kantoor Rechtszekerheid Turnhout
Gemeentestraat  11
2300  Turnhout
0257/816.90   ( 9 tot 12 uur )
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

Voor meer info surf je naar www.myrent.be voor  of bel je naar het contactcenter van de FOD Financiën: tel. 0257 257 57.

Infomoment 4 april 2019 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kasteelpark De Merode

Opstart planproces GRUP 'Kasteelpark de Merode' - informatieavond op 4 april 2019

Op 1 februari 2019 keurde de Vlaamse regering de opstart van het planproces en de bijhorende procesnota goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Kasteelpark de Merode' (zie figuur plangebied).

Het GRUP zal het kasteelpark herbestemmen naar 'gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde' en aanduiden als erfgoedlandschap. Het is de bedoeling van de eigenaar van het kasteel om het park toegankelijk te maken voor toerisme via het ontwikkelen van verblijfsrecreatie met hotel-, restaurant- en wellnessfunctie. De inkomsten van deze activiteiten zullen gebruikt worden om het cultureel en historisch erfgoed van het kasteel en het park in stand te houden.

Er loopt een raadplegingsperiode voor de bevolking van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019.
De gemeente organiseert samen met de Vlaamse overheid een info-avond  op 4 april 2019.
Er zal om 17u30 of om 19u een wandeling starten aan de parochiezaal van Bergom, Hoge Dreef 1 in Herstelt.
Om praktische redenen vragen wij om uw aanwezigheid te bevestigen op bouwdienst@herselt.be.

De Vlaamse overheid communiceert hierover binnenkort via de pers, het plan en de aankondiging kan worden geraadpleegd op www.omgevingvlaanderen.be.

 

Wat is een (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan

Door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan een overheid de ontwikkelingsmogelijkheden van een bepaalde zone vastleggen.
Een gewestelijk RUP kan vergezeld gaan met de opmaak van een milieueffectrapport of ander rapport dat de effecten van een zo'n plan op mens,  milieu, veiligheid of nog andere aspecten in kaart brengt. Dit effectenrapport(en) wordt verwerkt in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Hoe verloopt een (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan

Een (G)RUP verloopt in verschillende stappen en iedere fase mondt uit in een document.

1° De startnota die nu voorligt is de eerste stap in het planningsproces dat omschrijft ‘wat de bedoeling is’ van het plan. Hieraan is een eerste participatiemoment gekoppeld. En daar gaat het nu over!

2° Opmaak van een scopingnota die gaat beoordelen of een effectenbeoordelingsrapport noodzakelijk is.

3° Opmaak van een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.  Hierover wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de bevoegde instanties of wordt een zg. 'plenaire vergadering' georganiseerd. In de loop van deze fase zou kunnen blijken dat op basis van nieuwe inzichten de scopingsota moet worden aangepast. 

4° Nieuw participatiemoment en wordt het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek.

5° Na de behandeling van eventuele bezwaren van het openbaar onderzoek wordt ofwel het plan aangepast en een nieuw openbaar onderzoek gehouden of wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld.

Een laatste document is de procesnota. In die nota wordt beschreven hoe de het planningsproces verloopt.

Besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019 heeft mevrouw Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen een besluit uitgevaardigd om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren.

Klik hier om het besluit te raadplegen

Voorleeskwartiertje in de bib 

Voorleeskwartiertje op woensdag

Elke tweede woensdag van de maand van 14u00 tot 15u00 wordt er door een vrijwilliger voorgelezen in de bib van Herselt, met aansluitend een knutselmoment. We heten kinderen van 5 tot 7 jaar met hun (groot)ouders welkom in de gezellige leeshoek in zaal Hessel.

De data en thema's voor het voorjaar van 2019 zijn de volgende:

- 13 maart: Vriendschap

-  3 april: Pasen

-  8 mei: Lente

-  12 juni: Vakantie

BUITENSPEELDAG WOENSDAG 24 APRIL '19

Een dag lang een overdosis sport en spel in de buitenlucht.   Op de buitenspeeldag kan je onder toezicht van animatoren de ganse namiddag buiten spelen en ravotten. Er worden verschillende activiteiten voorzien zoals springkastelen, open tekenschool, voorleeshoek, gekke fietsen, grimeren, verkleden, schattentocht, reuze spelen, …

Wie:                schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Waar:              inkom Verbrand Goor 7, Blauberg

Kleuters spelen op de terreinen van BKO Blauberg.

Lager school kinderen spelen op de terreinen van scouts en ksa Blauberg

Wanneer:        woensdag 24 april. Vrijblijvend spelen tussen 14u en 17u.

Gratis:             inclusief gezond vieruurtje

Inschrijven:     via reserveren.demixx.be.  Daarbij kan je ook je plaats op de bus reserveren.

Busvervoer:    Kinderen kunnen met de bus naar de buitenspeeldag. Aanmelden gebeurt bij de buitenschoolse kinderopvang en dit 20 minuten vóór vertrek van de bus.

Vertrek:

13.15u: Ramsel parking achter parochiezaal

13.30u: VTC de Mixx parking Zuid

13.40u: Bergom kerk

Terug:

17.10u: Bergom kerk

17.15u: VTC de Mixx parking Zuid

17.30u: Ramsel parking achter parochiezaal

Planning seizoen 2019 - 2020 in vrijetijdscentrum ‘de Mixx’ 

Om het volgende seizoen, dat loopt van 1 augustus 2019 t.e.m. 31 juli 2020, in goede banen te leiden, dienen we reeds te starten met de opmaak van de jaarkalender i.v.m. de verhuring van de lokalen, zalen en terreinen.

Alle aanvraagdocumenten kan u terugvinden op www.demixx.be.  Indien u interesse heeft, gelieve deze in te vullen en ten laatste op 1 mei 2019 te bezorgen aan de beheerder van het vrijetijdcentrum. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet mee in rekening genomen bij de verdeling van de uren.

Week van de Keigezonde Kempen 

Een week vol keigezonde tips voor ieder gezin!

De week van de Keigezonde Kempen gaat door van 1 tot 7 maart. 

Elke leerling van de scholen in Herselt krijgen een flyer met tips rond gezonde voeding, beweging en ‘offline zijn’. Tijdens de week van de Keigezonde Kempen kunnen ze een dagboek met hun gezonde acties bijhouden. Wie zijn dagboek na de krokusvakantie afgeeft aan de leerkracht, maakt kans op een keigezond verrassingspakket!

DOE OOK MEE EN GA VOOR EEN GEZOND(ER) LEVEN! Want een gezond leven, is je beter voelen, meer plezier en betere concentratie.De keigezonde tips van de flyer ontdek je hier!

Paasvakantie 

De paasvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen!

De sport- en jeugddienst hebben een gamma aan toffe activiteiten uitgewerkt. Je leest er alles over in de folder.

Inschrijven kan via http://reserveren.demixx.be/

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Oproep tot kandidaatstelling

In iedere gemeente is een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht. Deze wordt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de GECORO genoemd.

De GECORO kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De GECORO geeft bijvoorbeeld advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij vergunningsaanvragen voor grotere bouwprojecten, zoals appartementsgebouwen, industriële panden, enzovoorts.
Meer info kan u ook terugvinden op http://www.gecoro.info/

In principe roept de voorzitter de GECORO een 4-tal keer per jaar samen, maar in dringende gevallen kan dat vaker. De GECORO vergadert gewoonlijk op een maandagavond.

De GECORO van Herselt bestaat uit vaste leden en een voorzitter. Minimum 1/4de van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. In Herselt zetelen momenteel 4 deskundigen, 6 vertegenwoordiger van de geledingen. De gemeenteraad zal nog beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden aangeschreven om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro. 

Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.

De wettelijke regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen zijn van toepassing op de GECORO. Dit betekent dat maximaal 2/3de van de leden van de GECORO van een zelfde geslacht mogen zijn.

De leden van de GECORO worden benoemd voor 6 jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. 
De termijn loopt in principe samen met deze van de gemeenteraad. De gemeeteraad benoemt  de leden van de nieuwe commissie.

Omdat de termijn van 6 jaar verstreken is en een nieuwe GECORO moet worden samengesteld, willen wij graag een oproep doen aan alle geïnteresseerden experts om zich kandidaat te stellen. U kan uw schriftelijke kandidatuur richten aan de Gemeente Herselt, ter attentie van de stedenbouwkundig ambtenaar, Kerkstraat 1, 2230 Herselt, of via e-mail : nele.vangemert@herselt.be. 
Wij verzoeken u bij de voordracht van uw kandidatuur minstens te vermelden:
naam / voornaam / adres / tel.nr. en/of fax / email adres / beknopte curriculum vitae / opleiding(en). Graag ook een motivatie toevoegen die ook uw kennis, ervaring en/of deskundigheid inzake ruimtelijke ordening belicht.

Kandidaturen kunnen tot 31 maart 2019 ingediend worden.

Werken op Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot vanaf 4 maart: verbreding rijweg en uitbreiding parking school 

Op maandag 4 maart start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Herseltsesteenweg (N19) ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger. De rijstrook richting Herselt wordt over een afstand van 250m heraangelegd. Vanaf midden maart wordt ook de parking van basisschool De Hoogvlieger uitgebreid. De werken nemen ongeveer twee maanden in beslag en duren volgens de huidige planning tot eind april.

Verkeer op de Herseltsesteenweg (N19) richting Aarschot blijft steeds mogelijk. Doorgaand verkeer richting Herselt wordt omgeleid via de Gijmelsesteenweg en de Wolfdonksesteenweg.

Meer info vindt u via onderstaande link:

https://wegenenverkeer.be/persberichten/werken-op-herseltsesteenweg-n19-aarschot-vanaf-4-maart-verbreding-rijweg-en

TIENERACTIVITEIT LASERGAMEN

Klaar voor een spectaculaire laserbattle! Daag je vrienden uit in de arena vol verborgen nissen, donkere hoekjes, schietgaten en tunnels.

Wie:                tieners van 12 tot en met 15 jaar (°06-°04)

Waar:              VTC de Mixx (aanmelden in centrale gang)

Wanneer:        vrijdag 8 maart

Uur:                van 9 tot 12u

Prijs:               € 14 (incl. vervoer, 2 games van 20 min.en drankje)

Meebrengen: gemakkelijke schoenen

Deelnemers:   minimum 6 – maximum 15

Inschrijven:                 http://reserveren.demixx.be/

Subsidie asbestophaling 

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of -golfplaten. De Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en OVAM maken werk van een versnelde afbouw van asbest. Het is nu ook mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet worden plaatzakken of een container (15m³) en persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd. Je vult deze zelf met jouw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, maar wel aan sterk gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 80% goedkoper.
Kleinere hoeveelheden kan je ook afvoeren naar het recyclagepark. Per gezin en per jaar kan je 200 kg hechtgebonden asbest (golfplaten, leien …) gratis afvoeren.

Meer info en voorwaarden: www.iok.be

Samen werken aan onze gemeente 

N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) willen op basis van dit bestuursakkoord de gemeente Herselt besturen van 2019 tot en met 2024.

De Herseltenaar gaf N-VA en Mensen met Mensen een duidelijk mandaat tijdens de verkiezingen van oktober 2018. Het is dan ook logisch dat dit bestuursakkoord werd geschreven op basis van de verkiezingsprogramma’s van N-VA en MMM. Maar ook de collega’s van Groen hebben aangegeven te willen meewerken aan een toekomstgericht bestuur en hebben bijgedragen aan dit bestuursakkoord. Verder integreerden we interessante punten uit de programma’s van andere partijen. Dit past perfect bij de filosofie en stijl van dit nieuwe bestuur dat een bestuur wil zijn voor alle inwoners.

Het bestuursakkoord behandelt alle belangrijke thema’s voor een gemeentebestuur. De rode draad is het luisteren naar en het communiceren met onze inwoners.

In 2019 stelt het bestuur samen met de gemeentelijke administratie het meerjarenplan op voor de periode 2020-2025. Het bestuursakkoord is hiervoor het politieke referentiekader. In 2019 raadplegen we eveneens uitgebreid onze inwoners om bij te dragen aan dit meerjarenplan.

We willen samen met jullie werken aan onze gemeente.

Openbaar Onderzoek: Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Voor meer info kan u onderstaande link raadplegen:

http://www.volvanwater.be/

Krokusvakantie 

De krokusvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen!

De sport- en jeugddienst hebben een gamma aan toffe activiteiten uitgewerkt. Je leest er alles over in de folder.

Inschrijven kan vanaf 1 februari om 9u via http://reserveren.demixx.be/

Programma Cultuur & Welzijn - Voorjaar 2019 

Voor volgende workshops zijn nog plaatsen vrij en kan je nog inschrijven:

Workshop juwelen maken
Workshop herstellen van juwelen
Digitale fotografie voor beginners
Maak een originele zomerhoed
Make-up voor 50 plussers
Kleuradvies
Decoreren met servetten en copy transfer
Naaien voor beginners
Beeldhouwen in hout voor beginners
Aanleg van een kruidentuin i.s.m. “Tuinhier”
Kruiden verwerking
Zomerse cocktail maken met zelfgemaakte ingrediënten
Workshop interieur-“ruimte en kleur”
Lessenreeks bloemschikken
Onzichtbaar ziek

Meer informatie over de workshops is terug te vinden op Workshops en in Herselt Leeft! van december 2018/januari 2019.

Hoe online inschrijven
Ga naar reserveren.demixx.be.
Indien je nog geen gebruikersnaam en paswoord hebt, vraag je deze aan bij de zaalwachter van de Mixx via reserveren.demixx.be.
Nadat je bent ingelogd, klik je op ‘inschrijven voor activiteiten’. Je kiest vervolgens de workshop van je keuze.

Digitaal: reserveren.demixx.be
Via e-mail: cultuur@herselt.be

Betalingen
Je ontvangt na bevestiging van inschrijving een factuur. De factuur dient betaald te worden vóór de aanvang van de module met de gestructureerde mededeling, vermeld op de factuur. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Annulatie
Annuleren is kosteloos tot 7 dagen voor de aanvang van de module. Wanneer kinderen ingeschreven hebben voor een module, maar niet aanwezig zijn, worden de plaatsen aangerekend tenzij een doktersattest kan voorgelegd worden.

Stem-Academie Herselt 

Kinderen van 10 tot 12 jaar (geboortejaar 2006-2008) kunnen deelnemen aan de STEM-academie. Je dient vooraf in te schrijven en dit ten laatste 7 dagen vóór de aanvang van de module.Per module betaal je 25 euro.

Je kan nog inschrijven voor 2 modules in 2 verschillende thema’s: Techniek en Natuur.

Module: Techniek
WiWeTeR (lees wieweeter) laat je zelf aan de slag gaan zoals een echte technoloog. Via de experimenten kom je heel wat te weten.
Waar: VTC De Mixx –zaal Blaberg
Wanneer: zaterdag van 9u30 tot 12u
23/2:    Duizend bommen en granaten
2/3:      EHBO – 4 kids
9/3:      Bibberbot
16/3:    Muziek in de wetenschap
23/3:    Wieken in de wind

Module: Natuur

“Natuur en Wetenschap VZW” laat je de natuur écht beleven en we trekken er op uit.
Waar: VTC De Mixx – zaal Blaberg
Wanneer: zaterdag van 9u30 tot 12u
27/4:    Vogelspinnen
4/5:       Herbarium 1
11/5:     Schedels
18/05:  Fascinerende natuur
25/5:    Herbarium 2

Meer info en inschrijving: cultuur@herselt.be of 014/53 90 87
Digitaal inschrijven: reserveren.demixx.be

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 

Water belangt ons allemaal aan. Daarom krijgt iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. Van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Tot en met 18 juni 2019 kan u de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Energiescan voor kapperszaken en welnness 

Studenten energietechnologie thomas more zoeken KAPPERS-EN WELNESSzaken voor screening energieverbruik

Voor het vierde jaar op rij voeren de studenten energietechnologie aan Thomas More Kempen energiescreenings uit bij handelszaken. Dit jaar ligt de focus op kappers-en welnesszaken. Doel van het project is om met de studenten het energieverbruik van deze handelszaken in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om hun energiefactuur te doen dalen.  Daarmee ondersteunen de studenten de doelstelling van Kempen2020, het engagement van 29 Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020.

Tiemen Thijssen, docent bij Thomas More: “We kiezen dit jaar heel specifiek voor kappers en welnesszaken. De klant wil een hoog comfortgevoel bij deze zaken. Deze eis gaat gepaard met hoge energiekosten. Onze studenten moeten ervoor zorgen dat er niet aan comfort wordt ingeboet, maar dat de handelaars toch een mooie energiebesparing kunnen realiseren. Een hele uitdaging dus!”

In de eerste fase van het project worden er kappers-en welnesszaken uit de regio Kempen gezocht om deel te nemen aan het project. Geselecteerde handelszaken worden persoonlijk op de hoogte gebracht. In een tweede fase voeren teams van vier studenten energiescans uit in de geselecteerde kappers-en welnesszaken. De resultaten van deze scans worden geanalyseerd en vergeleken met gelijkaardige handelszaken. Deelnemers krijgen vervolgens advies en worden begeleid om hun energieverbruik te doen dalen. De resultaten van het project worden eind mei voorgesteld op een evenement met alle betrokken partners. Het project loopt van 27 februari tot 22 mei 2019.

Spreekt dit project jou aan? Heb je een kappers-of welnesszaak en wil je graag jouw energieverbruik eens grondig onder de loep nemen? Geïnteresseerde handelszaken kunnen zich aanmelden tot 6 februari 2019 via www.kempen2020.be/energiestudie.

Voor meer informatie over het project en voorwaarden om deel te nemen kan je eveneens terecht op bovenstaande website.

Heb je nog vragen?

Tiemen Thijssen, tiemen.thijssen@thomasmore.be, , T 014 56 23 10

Ellen Leys, ellen.leys@iok.be, T 014 56 45 15

Vacatures 

Voor de zomer 2019 zoeken wij nog gemotiveerde jobstudenten. 

U vindt alle vacatures hier terug.

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum – verkeershinder 

Vanaf maandag 7 januari 2019 starten de nutsmaatschappijen in Olen-Centrum met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de dorpskern.

Tijdens deze werkzaamheden geldt er voor de volledige periode éénrichtingsverkeer op de N152 van Herentals in de richting van Herselt.

Voor plaatselijk verkeer -3,5 ton is er een omleiding via de Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden. Voor al het andere verkeer is er een grote omleiding via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. 

De werken van de nutsmaatschappijen duren vermoedelijk tot eind april waarna de aannemer van start gaat met de effectieve herinrichting van de dorpskern in Olen-Centrum.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken over de werken in Olen-Centrum? Check dan zeker www.slimdoorolen.be of schrijf je in voor de Slim door Olen-nieuwsbrief.

Meldpunt waterlopen 

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.
Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

 

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor Science, Technologie, Engineering en Mathematics. In jouw taal is dat exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt vier modules aan: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur.
Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

RUP Woonkernen Definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018

De Gemeente heeft voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten (overdruk) een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ opgemaakt. 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen is van kracht sinds 3 september 2018.
Klik hier voor meer info

Code groen: rook- en vuurverbod opgeheven 

Het rook- en vuurverbod werd na advies van Agentschap Natuur en Bos en brandweerzone Kempen opgeheven.

Sportmixx 2018 - 2019 

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd sportmixx-programma.

Een deel van de sporten blijft behouden, een nieuw deel komt er bij.
We starten alle lessen vanaf maandag 3 september en de rest ken je:

meer dan 30 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ... 
en ongelooflijk PLEZANT

Voor het gedetailleerde programma, klik HIER

Uitslagen Herselts Joggingcriterium 2018 

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Dry Eyckenjogging

 

 

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

 

 

Ziekte van Newcastle Verbod op verzamelen pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.... Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Indien u vragen heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de lokale Controlediensten van het FAVV, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op www.favv.be/

Droogte – aanvraag schattingscommissie 

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst, aanhoudende droogte… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft wegens dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Verder verzamel je best zelf nog extra bewijzen van de schade, zoals bijvoorbeeld foto’s.     

Aangifte schade

Vul onderstaande formulieren volledig in en bezorg ze aan financien@herselt.be of op de financiële dienst op het Gemeentehuis.

Meer info

Meldingsformulier

Bijkomende percelen

Academie voor Beeldende Kunst breidt uit! 

De voormalige tekenschool evolueert! Vanaf volgend schooljaar zal de Academie zijn aanbod voor volwassenen uitbreiden. Deze graad is bedoeld voor m/v/x van 18 tot 99 jaar zonder artistieke achtergrond. De Academie wil weten naar welke opleidingen de meeste vraag is.

Laat ons weten in welke opleidingen jij mogelijk interesse hebt! Vul de online-enquête in via  https://nl.surveymonkey.com/r/JQMYPRP

Deze enquête neemt maar één minuut in beslag en beslaat één pagina.

 

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

Sportmixx 2017-2018 

Here we go again... Vanaf 1 september 2017...
27 uren sport
per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Activiteiten paasvakantie 

De paasvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen! De sport-, jeugddienst en bibliotheek hebben samen een gamma aan toffe activiteiten voor jou uitgewerkt. Het werd een gevarieerd aanbod waarbij sport, spel, experimenteren, film, knutselen en feesten aan bod komen. In de folder vind je alle activiteiten terug.

Inschrijven kan via http://reserveren.demixx.be/

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

2018/08333 OMV_2018097361

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2018/08333 en omgevingsnummer OMV_2018097361, ontvangen op 13/08/2018. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van de voortuin met parkings en groen. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres Blaubergsesteenweg 165 2230 Herselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie E 431 N2.

 

Tijdens de zitting van 17/09/2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning  afgeleverd.

bekendmaking beslissing 2018/08383 OMV_2018144344

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2018/08383 en omgevingsnummer OMV_2018144344, ontvangen op 27/11/2018. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres 13013B0530/00A000 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 530 A.

Tijdens de zitting van 10/12/2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning afgeleverd.

bekendmaking beslissing 2018/08353 OMV_2018113047

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2018/08353 en omgevingsnummer OMV_2018113047, ontvangen op 24/09/2018. Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een veranda en bovenbouw bij een zonevreemde tweegezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres Kroonstraat 6 2230 Herselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie F 615 W, (afd. 1) sectie F 615 R, (afd. 1) sectie F 615 X en (afd. 1) sectie F 615 Y.

Tijdens de zitting van 17/12/2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning afgeleverd.

 

2019/08434 bouwen van een aanbouw

Gemeentelijk dossiernr.: 2019/08434
Omgevingsloket nr. : OMV_2019034392
Aanvrager: de heer ronny stalmans
Onderwerp: bouwen van een aanbouw (veranda)
Ligging: Kerkstraat 31 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 2) sectie M 280 W
Termijn openbaar onderzoek: 29/03/2019 - 27/04/2019

U kan het dossier tot 27/04/2019 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2019034392) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 27 april 2019 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2019034392.
_________