Vreemdelingen 

Verblijf van minder dan drie maanden in België

Toeristen die op een privé-adres in Herselt verblijven en studenten dienen een aankomst-verklaring te komen halen. Hiervoor dient men zijn paspoort en drie pasfoto's mee te brengen.

Verblijf van meer dan drie maanden in België

Vreemdelingen die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven, dienen zich laten in te schrijven in het vreemdelingenregister. Hiervoor dient men één pasfoto mee te brengen.

Studenten

moeten beschikken over een effectieve verblijfplaats in Herselt.

 • paspoort of identiteitskaart
 • drie pasfoto's
 • studiegetuigschrift
 • bewijs van studiebeurs of een verbintenis tot tenlasteneming van een garant
 • Europese studenten: bewijs ziektekostenverzekering

Werknemers

EU-burgers

 • werkgeversattest
 • paspoort of identiteitskaart

Niet EU-burgers

 • arbeidsvergunning
 • paspoort of identiteitskaart

Volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

 • personen ingeschreven in het bevolkingsregister (in het bezit van een verblijfsvergunning van vijf jaar)
 • personen gehuwd met een EU-onderdaan
 • erkende vluchtelingen
 • personen die toegelaten zijn tot een verblijf van onbeperkte duur ingevolge regularisatie of op basis van artikel 9.3 van de wet van 15 december 1980 (het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister moet de vermelding "regularisatie" bevatten)

Voor onderdanen uit Bulgarije en Roemenië, die in loondienst willen komen werken, zijn de overgangsmaatregelen nog van toepassing. Zij moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart (de overgangsmaatregel is verlengd tot 31 december 2011).

De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij de VDAB, de Merodedreef 123-125 A, 2260 Westerlo (T 014/54 44 75). Deze formulieren moeten ingevuld worden en vervolgens gelegaliseerd worden door de gemeente. De arbeidskaart kan na toekenning afgehaald worden bij de dienst vreemdelingen.

Zelfstandigen uit Bulgarije en Roemenië die kunnen de algemene verblijfsprocedure voor EU-burgers volgen.

Zelfstandigen

Niet EU-burgers dienen in het bezit te zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren voor deze beroepskaart kunnen afgehaald worden bij de dienst vreemdelingen of bij de VDAB. Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van een beroepskaart:

 • vreemdelingen die in het bezit zijn van een identiteitskaart vreemdeling of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur
 • onderdanen van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • onderdanen van Zwitserland
 • echtgenoot of echtgenote van een Belg
 • de door België erkende vluchtelingen

Verbintenis tot tenlasteneming

Vreemdelingen met visumplicht. 

Bij de aanvraag van een visum, moet de vreemdeling een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. De persoon die de verbintenis ondertekent, moet Belg zijn of gemachtigd of toegelaten zijn om in België te verblijven en dit voor onbepaalde duur. De persoon die de verbintenis ondertekent moet bovendien over voldoende financiële middelen beschikken en dient een bewijs van zijn inkomen mee te sturen samen met de verbintenis tot tenlasteneming. Aan de hand van de identiteitskaart wettigt het gemeentebestuur van de woonplaats van de garant zijn/haar handtekening. Indien het om een toeristenvisum gaat, moet de garant een kopie van zijn identiteitskaart en een kopie van zijn inkomen binnenbrengen (drie recente loonbrieven of een recente belastingsbrief).

Vreemdelingen zonder visumplicht. 

Wanneer de vreemdeling niet visumplichtig is, moet de verbintenis tot tenlasteneming eerst goedgekeurd worden door de federale overheidsdiensten van Binnenlandse Zaken. Het gemeentebestuur wettigt de handtekening van de garant aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Bij de aanvraag moet er een attest van samenstelling van het gezin gevoegd worden (verkrijgbaar bij het gemeentebestuur), samen met een kopie van de identiteitskaart en van de loonbrieven van de laatste drie maanden. 

Samenlevingscontract

Samenlevingscontracten tussen Belgen en vreemdelingen kunnen geregistreerd worden. Beide partijen moeten zich samen aanbieden. Zij moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn in de gemeente Herselt, en mogen door geen ander contract gebonden zijn.

Een vermogensrechtelijk contract dat afgesloten is bij een notaris, kan geregistreerd worden. Indien dit notarieel contract wordt voorgelegd met het oog op het bekomen van een verblijfsvergunning voor de buitenlandse partner en in het kader van een duurzame relatie, moet het contract duidelijk vermelden dat de Belg of de in België gevestigde onderdaan van de EU zijn of haar buitenlandse partner voor de periode van 3 jaar en 6 maand volledig ten laste neemt.

bevolking@herselt.be
burgerlijke.stand@herselt.be
F 014/54 21 40

 Mariette Coolkens
T 014/53 90 09

 Ann Walraevens
T 014/53 90 10

vreemdelingen@herselt.be
rijbewijzen@herselt.be
reispassen@herselt.be

Ines Raymaekers
T 014/53 90 14 

Iris Artoos-Catella
T 014/53 90 15

Leticia Demoulin
T 014/53 90 13