Herinrichting kruispunt Provinciebaan/Vennekensstraat (Hulshout) 

Vanaf maandag 24 april wordt het kruispunt van de Provinciebaan (N15) met de Vennekensstraat in Hulshout heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal er de rijweg en de fietspaden vernieuwen en een veilige oversteek aanleggen voor voetgangers en fietsers. De nutsmaatschappijen zullen gelijktijdig leidingen verleggen en vernieuwen. De werken zullen ongeveer 2,5 maanden duren, tot en met 7 juli 2017.

 

 Nieuw en veilig kruispunt

Aan het kruispunt van de Provinciebaan met de Vennekensstraat en de Linieweg in Hulshout worden er middeneilanden aangelegd met een oversteekplaats voor zwakke weggebruikers. Zo kunnen fietsers en voetgangers de rijweg voortaan op een veilige manier in twee keer oversteken en wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt afgeremd. Daarnaast zal AWV langs beide kanten van de weg de fietspaden vernieuwen en wordt ook het asfalt van de rijweg vernieuwd.

De nutsmaatschappijen zullen van de werken gebruik maken om leidingen te verleggen en lokaal te vernieuwen.

 

De werken beginnen vanaf maandag 24 april aan de kant van de Linieweg. Deze eerste fase zal duren tot eind mei. Vanaf dan verschuiven de werken naar de kant van de Vennekensstraat. Tegen vrijdag 7 juli 2017 moet de herinrichting van het kruispunt volledig afgerond zijn.

 

Verkeer over één rijstrook

Tijdens de volledige duur van de werken zullen de Vennekensstraat en de Linieweg afgesloten zijn voor het verkeer. De Provinciebaan blijft altijd open in beide richtingen, maar aan het kruispunt moet het verkeer beurtelings over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers zal er steeds een doorgang langs de werken voorzien worden zodat zij de Provinciebaan kunnen oversteken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo kort en zo klein mogelijk te houden.

Ruimen van waterlopen 

In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen verschillende waterlopen, ondermeer de Calsterloop, de Oevelloop, de Belloop, ... . De meeste provinciale waterlopen worden minstens 1x per jaar geruimd. Dit gebeurt met de hand of machinaal, in de periode tussen 15 september en 15 maart. Soms grijpt de provincie ook tijdens de zomer in, als dat noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden.

Didier Soens, directeur van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie, legt uit wat dat beheer inhoudt. “Te veel kruid in een waterloop kan de vlotte doorstroming van het water in het gedrang brengen en tot overstromingen leiden. Net zoals zwerfvuil of andere hindernissen trouwens. Wij zorgen ervoor dat het water weer zijn weg vindt. Ook houden we doorheen het jaar meer dan 200 vuilroosters proper. En soms moeten oevers hersteld worden of wordt er slib geruimd.

Waterlopen alsmaar belangrijker in de strijd tegen wateroverlast

Door de klimaatsverandering maar ook door de aanhoudende verstedelijking en betonnering van de beschikbare ruimte, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken. De provincie is beheerder van de meeste onbevaarbare waterlopen en onderhoudt maar liefst 2.400 km waterlopen op haar grondgebied. Via deze waterlopen moet het water zijn weg vinden naar grotere rivieren en zo verder naar de zee. De vlotte doorstroming van deze waterlopen is dus cruciaal, maar helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aan kunnen. Extra bufferruimte in grachten, hemelwaterputten, valleigebieden en overstromingsgebieden wordt dan ook steeds belangrijker. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie blijft alvast overstromingsgebieden inrichten, valleigebieden herstellen en pompinstallaties aanleggen.

Samen werken aan een goede afloop

Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. Zo kunnen burgers én overheid samen 2.400 km waterlopen in het gareel houden en op tijd problemen aanpakken.
Als buur van een waterloop dien je voldoende afstand tot de waterloop te respecteren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

Contacteer je provinciale waterloopbeheerder

Onze gemeente heeft haar eigen aanspreekpunten bij de provincie. Je vindt hun contactgegevens terug op de provinciale website. Ook als je meer wilt weten over het onderhoud en de gebruikte technieken, kan je terecht op www.provincieantwerpen.be. Op het geoloket Waterlopen kan je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt.

Technische dienst 

Gelieve in het menu links verder te specifiëren van welk item u meer informatie wenst.

Gedeeltelijk doven - Openbare verlichting 

In 2014 verbruikte de openbare verlichting op grondgebied Herselt 1.056.184 kWh elektriciteit, goed voor een productie van 245 ton CO2 en een kostenplaatje van maar liefst € 193.925. Dit bedrag zal, gezien de fors stijgende energiekosten, de volgende jaren nog gevoelig stijgen als we niets ondernemen.

Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie naar het milieu toe en willen we verantwoord omgaan met het belastinggeld van onze inwoners. Daarom besliste de gemeenteraad om de openbare verlichting niet langer overal de hele nacht te laten branden maar enkel op die plaatsen waar het belangrijk  is voor de verkeersveiligheid:

  • Aan kruispunten, in bochten, aan hindernissen (asverschuivingen, drempels,…) en aan openbare parkings BLIJFT doorlopend  een deel van de openbare verlichting branden.
  • Op andere plaatsen zal de openbare verlichting gedoofd worden tussen 24u en 5u.

Met deze maatregel zullen we jaarlijks ongeveer 70 ton CO2 minder produceren,  € 55.000 besparen en de lichthinder voor nachtdieren gevoelig terugschroeven. Tussen 7 en 11 mei zal deze nieuwe regeling alvast doorgevoerd worden in een gedeelte van Ramsel. Vanaf juni wordt dit gefaseerd op het ganse grondgebied van de gemeente toegepast.*

Bij vragen of opmerkingen kan u terecht bij onze administratieve technische dienst - openbare.werken@herselt.be – 014 53 90 34.

*uitgezonderd de nieuwe gedeeltes van de Westerlosesteenweg (dit wordt beheerd en betaald door Vlaams Gewest) en de Ramselsesteenweg (hier werd dimbare verlichting geplaatst dewelke ’s nachts reeds gedimd wordt.)

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40