De gemeenteraad 

De gemeenteraad is in feite het parlement van de gemeente: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste (kader-)beslissingen in een gemeente. De gemeenteraad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van gemeenteraadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het belangrijkste beleidsdocument in de schoot van het bestuur is de begroting: het is dus evident dat dit beleidsdocument gestemd wordt door de raad. In feite vinden we in de begroting een raming van alle geplande uitgaven en inkomsten met betrekking tot het begrotingsjaar. Sinds de invoering van het gemeentedecreet spreken we overigens niet langer over de begroting doch over het budget van de gemeente: dit budget omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota geeft een beeld van het beleid dat de gemeente gedurende het begrotingsjaar zal voeren. De financiële nota is eigenlijk de vroegere begroting als zodanig: dit document bevat een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Overeenkomstig de begroting (nu dus budget genoemd) worden ook de gemeentebelastingen vastgesteld door de gemeenteraad. Hoe de begroting werd uitgevoerd vindt men terug in de gemeenterekening en alle documenten die deze rekening vergezellen: het betreft hier een verantwoordelijkheid van de financieel beheerder. Het is ook de gemeenteraad die deze belangrijke documenten dient goed te keuren.

De gemeenteraad van Herselt vergadert in principe iedere maand, de laatste maandag van de maand om 20.30 uur. Deze raadsvergaderingen gaan door in de raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Kerkstraat 1. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld. De besluiten van de gemeenteraad zijn voor iedere burger toegankelijk: zij kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website (zie hieronder) zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van een raadszitting betreft.

Data gemeenteraad 2017 

De raad wordt in 2017 telkens gehouden op een maandag om 20.30 uur op de volgende data: 30-01, 06-03, 27-03, 24-04, 29-05, 26-06, 04-09, 25-09, 23-10, 27-11, 18-12.

Agenda volgende gemeenteraad 

Verslagen van de gemeenteraad 

De verslagen van de gemeenteraad verschijnen binnen de twintig werkdagen nadat ze goedgekeurd werden op de daarop volgende gemeenteraad.

06-03-2017
30-01-2017

19-12-2016
28-11-2016
24-10-2016
26-09-2016
05-09-2016
27-06-2016
30-05-2016
25-04-2016
21-03-2016
29-02-2016
25-01-2016

14-12-2015
30-11-2015
26-10-2015
28-09-2015
31-08-2015
29-06-2015
01-06-2015
27-04-2015
30-03-2015
23-02-2015
26-01-2015